Psynyde Team Riders

Hasmukh Parmar
Hasmukh Parmar
BMX - Street
Yusuf Shaikh
Yusuf Shaikh
BMX - Flatland
Raj Kaushal
Raj Kaushal
MTB - DH/Enduro
Vinay Menon
Vinay Menon
MTB - Freeride/DH/Enduro
Rohan Gawade
Rohan Gawade
MTB - Freeride/DH
Sarthak Chavan
Sarthak Chavan
MX
Ajay Padval
Ajay Padval
1995 - #AJAYSHREDSFOREVER